<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20060419

SPAM

Kalikasan na siguro ng isang tao
ang magdamot
paminsan-minsan.

Magkait ng upuan, ng kutsara,
ng tubig, ng oras,
ng higaan, ng unawa,
ng kumot at unan,
ng 1/8 yellowpad crosswise,
ng pag-ibig, ng kalayaan,
ng remote control ng TV,
ng pancit canton, at
pagkakataon.

Marami na akong naisulat
para sa iyo.

Ikagagalit mo ba
kung sabihin kong

ang tulang ito'y
hindi para sa iyo?

20060403

Asteg tung week na ito considering na average tulog ko lang ay 3hours.

Ayoko na ielaborate kase..
Sa wakas, nakasingit den ako sa pc shop na ito. Bakasyon kase kaya ang mga kids tambay ng shop. Eh ang mura naman kase sampung piso. Kaya mega antay ka ng one hour para pumila para lang makapaginternet.

Shete wala naman akong masabi.

Opo si ka Bel yan. Mahigit isang buwan na shang nakakulong dahel sa mga kasong nirecycle. Last saturday nagkaroon ng gathering ang mga artists, activists, sa Freedom bar sa Qc.
Toinks talaga tung si gloria.
Anyway,di pa pala ako naliligo.