<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20040905

lumang awit

from the indie movie astigmatism..

Ikaw ang mahal ko

Ikaw ang mahal ko, ikaw ang mahal kong tunay na tunay
Ang laging panaginip ko'y tanging ikaw
Ngunit ang tutuo madalas mong mapag-alinlanganan
Ang puso kong tapat sa pagsintang 'di mo alam

Ang pag-ibig kung lubusan, kay hirap maunawaan
Sa puso ko na may sumpang dalisay
Laging wagas kahit mapagbintangan

Ikaw ang mahal ko, ikaw ang mahal kong tunay na tunay
Sa puso long tapat sa pagsintang 'di mo alam

La la la la la la la (3 x) 'di mo alam