<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050820

PAGGUHIT NG BILOG

ano ang mundo pag wala ako?

uminom ng walong baso ng tubig.
kuskusin ng maigi ang damit
upang mawala ang mantsa.
lahat tayo tatantanan ng hininga.
maglagay ng pera sa bulsa.

matulog ng maaga.
ang katahimikan sa isang banda
ay malakas na atungal
na bibingi sa ating mga tenga.
buksan ang ilaw pag di makahinga.

malayo ang mararating kung dudungaw
sa bintana ng umiiyak.
wag sisinghot kung amoy dugo ang pang-amoy.
wag lulunok pag lasang dugo ang panlasa.

hindi ako matitinik sa cactus kahit dilaan ko ito.
masasagasaan ako ng bus kahit ilgaan ko ito.
matutulog akong basa ang buhok.
mamatay tayo sa kagat ng lamok.

malapit na akong mawalan ng bisa.
silipin ang mundo kung wala ako.
ano ang kung wala ang ?
kumuha ng lapis
punan ang patlang.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Parang lyrics ng Pan.

6:28 PM  
Anonymous Anonymous said...

You have an outstanding good and well structured site. I enjoyed browsing through it Adipex throat closing Benz dealer mercedes used Danbury porsche

5:44 AM  
Anonymous Anonymous said...

best regards, nice info film editing schools

7:18 PM  

Post a Comment

<< Home