<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20041204

galit ako sa pusa namen pero...

papunta ako sa fudge ng may makita akong fishnet, nasa madamong bahagi ng bangketa.
sa loob ng fishnet ay dalawang kuting.
--------------
kuskos

maliit ang aking kamay.
maliit ang aking paa.
maliit ang aking ulo.
maliit ang aking leeg.
maliit ang aking mga daliri.
maliit ang aking pisngi.
maliit ang aking mata.
maliit ang aking ilong.
maliit ang aking bibig.
maliit ang aking tenga.
maliit ang aking puso.
maliit ang aking baga.
maliit ang aking mga luha.
maliit ang aking boses.
maliit ang tibok ng aking puso.
maliit ang aking paghinga.

kaya siguro dito lang ako itinapon
sa damuhan.
ang iniisip siguro nila
maliit lang din ang aking kamatayan.

---------
naisip ko, ang mga kuting ay tulad din ng mga batang itinatapon sa mga toilet bowl, sa mga basurahan.
ang iniisip siguro ng nagtapon, maliit lang naman sila. maliit pa ang kanilang kamatayan


3 Comments:

Blogger Alexander Martin Remollino said...

ganyan din siguro ang iniisip n'ong mga pumatay sa 14 na welgista ng hacienda luisita. tutal, e mga hampas-lupa lang naman 'yan, hampas-lupa rin ang pagkamatay nila kung papatayin sila.

pinapatay ang mga kuting, pinapatay ang mga sanggol, pinapatay ang mga welgistang naghahangad ng makatarungang sahod. sinusuportahan ng presidente ang digmaang pumapatay ng mga sanggol at matatanda, at nanggagahasa ng mga babae at maging lalaki, sa iraq.

#$&%^ talagang lipunan 'to.

11:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

That's a great story. Waiting for more. »

11:52 AM  
Anonymous Anonymous said...

What a great site »

2:36 AM  

Post a Comment

<< Home