<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20040607

mabuting anak ng bayan

rey"cocoy"corpin, 13.
kasama ng 8 pang magsasaka ay pinaslang ng mga elemento ng 19th infantry batallion,pa. malapit sa kanyang bangkay ay mga orkids na ibibigay sana niya sa kanyang inay.....
si cocoy ay isang anakbayan.orkids

ang orkids na ito ay
para sana kay inay.
ireregalo ko bilang
pasasalamat para
sa pagtatapos ko sa elementarya.
di ko sukat akalain
na sa kabaong ko ito ilalagay
ni inay.

kung alam ko lang.
sana;
nakapili ako at dinamihan ko ng
paborito kong kulay.

naibigay ko sana kay inay ng mas
maaga.

at kung alam ko lang na
di na kami magkikita;
nasabi ko sana bago umalis,
na -inay, paalam. mahal kita.

pero sadyang mabilis ang mga pangyayari.
ni hindi ko nga
nagawang magtanong sa mga army.
nakataas na't lahat ang aking
mga kamay,
inasinta pa rin ako't pinaputukan.
sa kilikili ako tinamaan.
mainit, mahapdi.
pero saglit lang.

kung alam ko lang
na ako talaga'y patatamaan.
nakadampot sana ako ng kung
ano't
nakipagsabayan.
------------
3 Comments:

Blogger Lourdes Minerva said...

astig ka talaga kahit kelan.

salamat sa mga ideya.

8:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

That's a great story. Waiting for more. Info http www entcolumbia org facelift htm

5:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

Enjoyed a lot! »

10:00 PM  

Post a Comment

<< Home