<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050425


PARANG AYAW NILANG MABALITAAN
sa pinakasulok ng malapad na mukha
ng isang broadsheet,
isang balita ang nakikipaggitgitan
sa litrato ni gloria arroyo
habang nagpiprisinta diumano
ng isang hinihinalang lider diumano
ng mga terorista diumano
na nahuli diumano
ng magigiting diumanong
pambansang kapulisan.
isang aktibista ang dinukot: patay.
ni hindi naitama
ang espeling ng pangalan.
ni walang pinaghihinalaan.
wala ni edad
o kung kung saan naninirahan.
kung binata pa o ilang anak ang naiwan.
kakatwang iba ang ngiti
ng ginang na nasa larawan.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! » »

12:40 PM  

Post a Comment

<< Home