<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20040813

sana pedeng ikulong ang feeling na ito.

shuggah appears to be offline

sana pwedeng i-copy paste
ang mga sandaling ito.
sana pwedeng i-highlight ang mga tagpong
tulad nito
at ma-i-copy
at ma-i-paste
sa mga panahong nangungulila ako sa iyo
dahil ikaw ay malayo
at offline.

ngunit kung di man yun kayanin
ng programs ko.
malamang.
ganunpaman
kaya ko namang i-refresh ang mga sinabi mo.
at wag kang mag-alala
mananatili kang wallpaper ng buhay ko
kahit ma-log-out ako.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Minsan, 'di natin nalalaman, may mga tao tayong natutulungan ng hindi sinasadya. Maraming salamat. Hindi mo ako kilala, pero may naitulong ka sa akin.

4:59 PM  
Anonymous Anonymous said...

Cool blog, interesting information... Keep it UP »

6:43 AM  

Post a Comment

<< Home