<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20040805

i call the sepulcher by name

you dont bring me flowers..

for more drama klik nyu yung title..
puntod 1

wala nang orkids sa aking puntod.
kahit gumamelang pangahas
na pinitas
sa bakuran
ng mababang paaralan ng san agustin.

at higit sa lahat.
ikaw, tulad ng mga bulaklak,
sa aking puntod-
wala.

puntod 2

hinanap ko ang mga bulaklak
ng minsang mapadaan ako,
ay hindi.
lagi pala akong nandito.
lagi akong dumadaan dito.

nakaupo sa ulilang puntod.
binabaybay ng mga daliri
ang pangalan kong naka-ukit.

dito mo ipinatong
ang isang bungkos ng mga bulaklak.

na hinahanap ko ngayon.

Well you'd think
I could learn
How to tell you goodbye
You don't say you need me
You don't sing me love songs
And you don't bring me flowers anymore

- Neil Diamond

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! » » »

2:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! »

4:50 AM  

Post a Comment

<< Home