<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050719

SA AMING GUSTONG PUMUNTA NG AYALA
PERO DI NAKAPUNTA

isang hapong tila lahat
ng tao sa metro
manila ay nasa ayala.

buong kainggitan
at kasugidan akong nag-aantabay
ng mga flashreports,
mga top of the hour news
at mga newsbreak at newsflash.

pilit dinadama ang init ng araw doon.
inaamoy ang inihaw na pusit doon.
kinauuhawan ang sago't gulaman doon.
kinikilala ang mga streamer at bandera,
mga chant at mukha doon,
sa rally kung saan wala ako.
wala ako doon.

dito sa aming bahay
inaangkin ko ang pinakamalakas na sigaw.
akin ang pinakamalakas na sigaw.

PEKENG PANGULO, PATALSIKIN SA PWESTO!

2 Comments:

Blogger lws said...

eyyy ang galeng galeng mo naman mag katha ng tula,nakakaaliw malaman.

pinakamadumi ang pulitika sa'tin kaya di ko alam masasabi ko pa sa ating bansa....

*pis on earth na lang...*

cheers!

blog hop again

6:38 PM  
Anonymous Anonymous said...

Enjoyed a lot! » » »

7:09 AM  

Post a Comment

<< Home