<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20040815

masbate

MAPAIT ANG KAPENG WALANG ASUKAL
gusto kong malaman mo
na hanggang sa kahuli-hulihang
minuto ng sabado ay naghintay ako.
mine was a sad life
bagamat tulad ng ulan walang abiso
ang pagdating at di mo pagdating.
my death even sadder.
nag-antay ako
kahit imposible, kahit di pwede.
yet even in certain defeat
tulad ng inaasahan at di inaasahan
mas naunang dumating ang ulan.
i will reveal an unknown side of my psyche
di ka na dadating.
malakas na ang ulan.
sabi ko na nga ba
nagdala dapat ako ng payong.