<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050107

wala ka na namang imik

"andame palang anak nyang si fpj no?"
"nung libing daw andun yung isan nyang anak, babae daw"
"lumapit daw sa kabaong nung malapit nang isara"
"dalaga na daw eh"
"huy! bat wala kang imik dyan?"

"ha?"

"kita mo to..."

"sori"

"eniweys"
"13 pa pala namatay yang si fpj"

"ow?"

"oo, pinilit lang shang i-revive kase ayaw nilang 13 mamatay si fpj. alam mo na, malas daw kase pag 13 di ba? tignan mo si erap."

"uhm."

"kita naman sa mga litrato di ba? maitim na sha eh. at eto pa, nung namatay na daw o malapit na daw mamatay si fpj, kinuha daw yung mga celfone nung mga staff ng neuro-ICU.
kase para daw walang mag-leak na info na 13 pa, patay na si fpj. tas nung patay na nga si fpj, dali dali daw shang inilabas ng st lukes, sa likod ata dinaan? tas, tumawag daw arlington, inabisuhan na dadalhin dun si fpj"

"ow?"

"yun, ang kawawa yung isang anak. yung galing ng amerika. di na inabutan. kase nasa airport pa lang. namatay na si fpj. tsk tsk tsk"

"teka, kanina ka pa ah? salita ako dito ng salita o ka lang ng o. ano ba ang iniisip mo?"

"wala. iniisip ko lang kung totoong may diyos."

"ha?!"

"kase tatay nga wala ako diyos pa kaya."