<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20041114

wala ng bala ang gamit kong..

staple wires #10

bok, wala na akong bala.
di na ako makaalis sa pwesto ko
kaya,
pwede bang pakikuha.

tutal malapit ka naman
sa backpack ko
kaya
pakikuha naman sa bulsa nito.

kung sakaling wala na rin.
ubos na rin.
nagamit na rin.

pwede kayang masabihan
ang mga darating na kasama
na magdala ng maraming bala.

para naman matapos
na itong gawaing nakaatang sa atin.

at maihabol ang mga primer na ito
bukas sa all leaders meeting.