<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050605

SUWERTE
-narda

Hindi ko alam kung saan ka pa nanggaling
Hindi ko alam kung ikaw ay darating
Manghuhula ba ‘ko?
Ibigay na ang palad mo
at sasabihin ko na
minamalas tayong dalawa
kaya huwag nang tumaya
sa lumayas na suwerte

Balak ko sanang manood ng palabas
Pero naabutan natin ay wakas
Makupad ba ‘ko?
Ibigay na ang palad mo
at sasabihin ko na
minamalas tayong dalawa
kaya huwag nang tumaya
sa lumayas na suwerte

Ngunit kahit ano
hindi mawawala
Kahit bigo
Hindi mag-iiba
Asahan mo pa rin
Sumpaan natin tutuparin
Kaya huwag kang mawawala
Ikaw ang aking suwerte

Hindi ko alam kung saan ka pa nanggaling
Hindi ko alam kung ikaw ay darating
Manghuhula ba ‘ko?
Ibigay na ang palad mo
at sasabihin ko na
minalas lang tayong dalawa
Kaya ako pa rin ay tataya
Ikaw ang aking suwerte.

Ikaw ang aking suwerte
0 Comments:

Post a Comment

<< Home