<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20040604

dyombagin ang imperyalismo

unibersidad ng baghdad

may tanong si bruce almighty
over a cup of a starbucks coffee
and a stick of a
blue seal yosi..

astig ba daw pag naka-mohawk?
pag kaya mong mag-stage dive
habang pinipilit kang ilaglag
ng machong-machong
marshall?
pag black ang kuko mo?
pag nakikinig ka ng thursdays, afi?
pag tambay ka lang palagi ng mayrics,
freedom,
millenia,
verve room,
katips. brushing elbows with
the rakenrol pips na favorite
expression ay AYUS,
at galit sa mga conio?

sabi ko..

malilimutan ba namin
ang gabing pula ang kulay ng langit
na lumambong
sa unibersidad ng baghdad?

ang gabing iginuguho ng mga
barbaro ang mga pasilyo,
mga kwarto, at dinudurog ang kanilang kolehiyo.

but not with a resistance.
a "little", sabi ng condoleeza rice.

pero resistance pa rin.

at pinapalakpakan pa rin namin
hanggang ngayon
ang mga kabataan ng iraq.

a galant stand.

hanggang sa huli,
sinikap nilang ipagtanggol ang kanilang
kinatatayuan.
sinikap nilang ilibing ang
agila sa sinapupunan ng lupang
pinaglalawayan ni uncle sam.

nakuha man.
pinawisan naman.

karamihan sa casualty
iskolar ng bayan.
tulad ko kabataan.
kabataang makabayan.

para sa akin..
yun ang astig.

----------------
tuwing nakakita aku ng mga nag-i-islaman sa moshpit..
di ko maiwasang ikumpara sila...sa amerika...
maninipa...mananaket...
tapos..peace sign..clever.

1 Comments:

Blogger annuel said...

hi!i like this one...mabuhay ang iskolar ng bayan!

8:50 PM  

Post a Comment

<< Home