<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20041211

you make me shine

____________________________
kalahating mundo

bukas, sa susunod na araw,
mamaya,
ihahakbang ng bunso mong anak ang kanyang mga unang
hakbang. maari din niyang bigkasin ang una niyang mga salita,
pero malamang ay hindi papa, dahil ang mama niya ang
lagi niyang nakikita.
baka rin maibuslo na ng panganay mong anak
ang una niyang field goal sa unang laro
na kasama siya sa sarting five.
baka rin maperfect na ng iyong asawa ang kanyang pinakbet.
di na sobrang alat, at di masyadong malansa.
baka rin manganak na ang aso ninyo
ng mga cute na tuta.
maraming manyayaring mga una sa mga darating na panahon
at magaganap iyon habang natutulog ka
sa sobrang pagod
matapos maghapong ng magpulot ng mga nalaglag na mansanas,
kalahating mundo ang layo mula sa pilipinas.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home