<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050526

kahit maraming kahit
mabuhay ka pa sana ng matagal.
kahit di ka normal.
kahit lagi ka umiihi sa higaan mo.
kahit di ka makatulog nang hindi ko kinakamot ang iyong braso.
kahit naglalaway ka pag nakasakay tayo sa jeep.
kahit tumatae ka sa diaper na di mo sinasabi.
kahit maaga kang nagigising.
kahit di ka tumitingin sa akin.
kahit di kita mautusan dahil di ka naman makatindig.
kahit ang kinakain mo lang ay durog na kalabasa
kahit di ka nakikinig sa'kin pag kinakausap kita.
kahit di ko pa naririnig mula sayo na mahal mo ako.
kahit di ko na marinig.
------------
nakasakay kame kahapon sa jeep ni
roma galing ng mcccl convention. nung pumara sa jeep
ang isang inang kasama ang kanyang anak.
bumababa sila sa childrens hospital.
di ako makatingin sa bata.
may kapansanan sha sa pagiisip.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. video editing schools

5:37 PM  

Post a Comment

<< Home