<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050301

norah jones in manila

norah jones
pumikit lang ako sandali
para masabi ko sa sarili
na nakatulog ako.
pero ang totoo
nababahala ako.
ayoko pang matulog.
kinakabahan ako sa pancit
na itinira ko para sa iyo.
at kinakabahan din ako sa di pag-uwi mo.
gusto kong bantayan ang pancit.
pati na rin ang iyong pagdating.
gustong tiyakin na walang masamang mangyayari
sa pancit.
na sana, hindi ito mapanis sa pag-iral ng gabi.
tulad ng dalangin
na sana'y ligtas ka ngayong gabi
at uuwi ng walang masamang nangyari
at kakainin ang di napanis na pancit.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! http://www.forex-rate-5.info/Term_insurance.html Hp media center canada laptop pavilion

8:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

Very cool design! Useful information. Go on! »

1:43 PM  

Post a Comment

<< Home