<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20041021

itaas ang prsyo ng palay sa kinse pesos kada kilo

Hinuli Ka Habang Nagdidikit ng Poster na
"ITAAS ANG PRESYO NG PALAY SA KINSE PESOS,"
Kinasuhan Ka ng Sedisyon

Bertdey mo.
Mag-aawitan ang kapwa mo preso.
Hihipan mo angpinag-ambag-ambagang keyk
ng mga nag-bi-bidyil na kasama,
at mag-wi-wish.
sana sa paglaya ko,
hindi lang dito,hindi lang ako.
Gusto ko kasama ko ang mga dahilan
kung bakit ako napunta dito.

-----
sa kasalukuyan umaabot lang sa anim na piso hanggang
otso pesos ang halaga ng palay.2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. »

6:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

best regards, nice info »

8:08 PM  

Post a Comment

<< Home