<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050119


hanggang sa huli
matapos ang ilang tulirong gabi;
na natorta ang utak
sa kaiisip kung anong nagyari
nakabalik na rin ako sa dati.
kala ko katapusan ko na.
nang maalala ko
na isa nga pala akong hokage!
hokageng di aatras.
lalaban kahit alam na
walang pag-asa.
na kung kailangang idilig ang masaganang dugo.
ididilig.
hindi mangingimi, hindi magdadalawang isip.
kaya't ang labang ito ay ini-aalay ko sa iyo.
gusto sana kitang makasama
habambuhay, ngunit
maaaring di ako palarin.
kung kaya
hayaan mong iwan ko ang aking
manipesto
na nag lahat ng ito
ay para sa iyo.

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Keep up the good work » » »

8:45 AM  
Anonymous Anonymous said...

best regards, nice info Tudo sobre pdas Don shula football coach gms safari floor mats Diazepam achat Bentley azure bumper http://www.dkny-blue-jean-jackets.info

1:10 AM  
Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! Jet 7 wheelchairs service centers Face+lifts

10:45 PM  
Anonymous Anonymous said...

This is very interesting site... »

4:37 PM  

Post a Comment

<< Home