<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20040604

on suicidal tendencies and weather forcasting

kasapi

wag mo na akong antayin.
di na ako sasabay sa iyo sa pagkain.
wag ka na ring mag-saing.
bumili ka na lang ng kanin.
mauna ka na ring kumain.
pagkatapos mo, ay iyo nang ligpitin.
dahil,
kung dumating man ako,
di na rin ako kakain.

wag mo na akong alalahanin.
wag mo na akong isipin.

sumapi na ako sa hangin
-------------
pangarap kong sumulat ng isang suicide note.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Keep up the good work » »

2:52 AM  

Post a Comment

<< Home