<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050202

death defy

MABANGO ANG BAGONG TABAS NA
BERMUDA GRASS
noon,
madalas kong iyakan
ang mga hindi dinadalaw
na mga libingan.
bagama't di palaisipan
di ko rin man kayang
ilahad ang mga kasagutan
at mga dahilan
kung bakit
madalas kong iyakan
ang mga hindi dinadalaw
na mga libingan.
lumuluha pa rin ako ngayon.
ngayon, sa aking sariling libingan.
lumuluha sa hindi dinalaw na libingan.
________________________________
IHIP
pag umalis ako/ hindi naman ibig sabihin/
na iiwan na kita/ na di na kita babalikan pa/
na mawawala ako sa tabi mo/ habangbuhay/
sabihin na nating/ aalis ako/
upang makasama mo/ sa bawat minuto/
ng bawat oras/ ng bawat araw/
ng pag-iral mo//
________________________________
SUPERNOVA
wala na akong nakikita
wala na akong naamoy
wala na akong naririnig
wala na akong nalalasahan
wala na akong naalala
wala na akong naiisip
wala na akong nadadama
malaya na ako
_________________________
OPEN MIKE
tatlong araw lang akong ibuburol.
first night, parangal UG.
second night, parangal sa ligal.
last night,
book launching.
open mike follows.
________________________
BATTLE FOR 3rd
2005 2003 9 2004
11 2001 8 2002 8 3
1 12-13, 2005 2
0921 621 98 98 71-89
one 24 28 at 30
30
17 12 45 23 40 33
6/45 46,451,909.70
417 3 0 8 4
084
84
4
417
4500 4000 09 21
13 061 2pm 4pm
2004-2005
4 2 10
1-0
ika-6
6 ft 5.
p9.
______________________
INTERNAL COMBUSTION
purobulateanglamanngakingunan
ayawakongpatulugin
nagsasayawansilatuwingipipkitkoangaking
mgamata
ayawnilaakongpatahimikin
sinunogkoangunan
nagingboaconstrctornaman
angakingkumotat
nilingkisakohanggang
kamatayan.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hi ##name##, I'm trying to learn about lawncarelawn as spring is approaching. this year I plan on having the best yard in the neighborhood.

3:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

Very cool design! Useful information. Go on! video editing programs

6:57 PM  

Post a Comment

<< Home