<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050328

tinatamad akong mag type kaya
yung ipopost ko ilang stanza lang ng tulang
binasa ko sa ibabaw ng metropolitan tower
habang malakas ang
hangin at nakatingin ako sa barkong
andameng ilaw na nakadaong malapet sa baywalk at nag-iisip na
sana kasama ko sana si roma sa mga oras na iyon
para sabay kaming titingin sa barkong andameng
ilaw na nakadaong malapet sa baywalk.
mey kahabaan kase..


bugoy king
hinahanap ko mula sa jeep
kung anong kasiyahan mayroon
sa paglalaro ng badminton
ala-una ng madaling araw
sa e rodriguez.
...gusto ko tuloy bumaba at mag-iskor...
...gusto kong matikman
ang anumang kasiyahan mayroon
sa paglalaro ng badminton
ala-una ng madaling araw
sa e rodriguez.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

best regards, nice info » »

6:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! film editing schools

10:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! »

6:11 PM  

Post a Comment

<< Home