<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050103

sunday grabe sunday

JUDGE

wag mong itanong sa akin
kung ano ang aking sasabihin
sakaling di matuloy ang concert ng slipknot
sa pilipinas.

o kung may opinyon ako
sa bagong album ng typecast.

wala pa akong benta
kaya wag mong asahang meron akong gagawin
sakaling libre ang entrance
at isang beer sa mayrics
sunday grabe sunday.

ang tanging nasa isip ko
ay kung gaano kalamig mamayang gabi.
naiwan ko ang aking jacket.

-------
kay manang, para mamaya at sa susunod na mga gabi

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

This is very interesting site... » » »

6:07 AM  
Anonymous Anonymous said...

Enjoyed a lot! »

12:45 PM  
Anonymous Anonymous said...

That's a great story. Waiting for more. Lesbian petit management training seminar Oriental insurance company porsche 911 Knee naturally pain relief Gay shower amateurs Asian shemale pornstars honda brake pads bextra cheap Interest rates boat loans

12:22 AM  

Post a Comment

<< Home