<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20060328

sarap siguro sa gateway ngayun

Sabi nga ni everdearest Roma, 48 years nako na di naga-update ng blog. Oo nga. Yung last entry ko ay pagiimbita pa para sa Anib. Niwey, eto mejo sinipagsipag.

Salamat salamat sa mga nagpunta sa Anib. Pramis, salamat ng buong puso.

----

Kahapon, pinuntahan kami ng isang kagawad ng baranggay. Nagpapapirma ng Peoples Iniative.

Niloko namin, "Mang Bert, di ba may bayad to?"

Shempre, tulad din ng ibang nagpapapirma, obyusli ay di nya alam kung ano ang pangangailangan ng ganung manipesto. Ganito kasi yung approach niya-

"Pirma naman kayo, kailangan kasi akong magpapirma ng at least 40, may target kase ang buong maynila"

Nasa maynila ako kaya di nako nagtaka. Lito Atienza ba naman.

----

Ilan ba ang maximum friends sa friendster? Bat ganun di nako makapag-add?

----

Iniinggit ako ng sobra ni Roma, sa katapusan ng buwan magwa-white beach sila. Opo, white beach sa Subic! Eh para sa mga taga Manila, ito na yata ang pinakamalapit na Boracay.

Niwey, may malaki namang batya sa bahay.

----

May pinatay na (naman!) na tibak. This time kasapi ng LFS. Pls pirma po tayu
sa petition.

----

Ang inet sa bahay, tatlong beses akong naliligo.

20060310

20060302

state of emergence !

artists
and
writers
gathering
for
freedom
of
expression

8pm thursday march 2 2006
round eye glass cafe
adriatico, malate, manila
(in front of starbucks)

we encourage everyone
to bring their piece for peace

a
night
of
film
music
dance
poetry
performance
everything