<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20060502

Marahas ang nakaraang dalawang gabi para sa akin, biro nga ng bugoy kong kapatid, para daw akong ginulpi ni paquiao, shempre di ko na idedescribe.

Ewan, parang nasanay nako. Kain ng yelo, tapat sa elecrtic fan, hinga ng malalim, relax. Habang nasa ganoong lagay nga ako, nakuha ko pang ipalipat yung TV sa channel5.
(palabas nuon ang isang docu film ni nick de ocampo)

Payapa naman akong nakatulog.

---

Hindi ako nakapunta na mob kahapon. Unti unti akong pinapatay ng bugnot. Gusto kong magbunot ng sahig at bunutin ang mga halaman ni aling Remy.

---

Di ako mahilig lumangoy (pisces po ako) pero

I JUST WANNA BE IN THE BEACH!

SUMMER!

---
Inaresto ang kapwa makata na si Axel Pinpin, NPA daw.

kelan kaya sila makakahuli ng tunay na NPA?

Napabuntung hininga naman ako.

Tsk.

---

Nii, apee 22 moons po. Olats at naghahayup hayupan ang Globe telecom kahapon. Niwey lurv. Lurv lurv lurv.

Sex na to!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Best regards from NY! » »

6:34 PM  

Post a Comment

<< Home