<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20060605

alam mo ba na ang simpleng pag forward ng email mssg na ito will mean a lot?
yep.
pramis.
as in.

TUGMA SA LAYA
isang gabi ng tula at awit para kina
axel pinpin
aris sarmiento
riel custodio
michael masayes
at enrico ybanez

kung may Batasan 5
at may UMDJ o erap 5
panahon na malaman mo na meron ding
tagaytay 5
at sila yun.

di sila mashadung mahilig sa 5 no?

as i wer saying..

june 8 huwebes
7pm
Bahandi
j nakpil cor agoncillo

paLayain ang Tagaytay 5!
paLayain ang lahat ng bilanggong pulitikal!

at kung pupunta ka eh mas maganda
malapit lang naman.

kung gusto mong magperform
eh mas waw

tara.

iforward mo to ha?
spread the word.

eh papayag ka, lolo mo si raul gonzalez?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home